ارزیابی تاثیر رسانه های نوین برارکان خانواده ( مطالعه موردی : شبکه های اجتماعی تلفن های هوشمند)

عصر حاضر، عصر ارتباطات موبایلی شاهد دگرگونی های فراوانی بوده است. درنوردیدن مرزهای جغرافیایی و تغییر فضای تکنولوژیک، زندگی روزمره بسیاری از افراد را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان خانواده به ویژه فرزندان به عنوان گروهی که عموما در پذیرش تکنولوژی های نوین پیش قدم بوده، بیشتر از سایر اقشار تحت تاثیر فضاهای مجازی دچار تغییر و دگرگونی گشته است. در مقاله حاضر چگونگی نقش رسانه های نوین به ویژه تلفن های همراه هوشمند در زندگی روزمره خانواده ها با بررسی چالش ها و فرصتها، نقش بانوان در نحوی استفاده و مدیریت صحیح تلفن همراه بررسی شده است. روش تحقیق ترکیبی از توصیفی – کتابخانه ای- کیفی است واز روش مصاحبه نیم ساخت یافته  به روش تحلیل تماتیک یا موضوعی ( تحلیل درون مایه )برای تحلیل داده های گردآوری شده استفاده گردیده است. این نوع تحلیل عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقراء تحلیلی که درآن محقق از طریق طبقه بندی داده ها و الگو یابی درون داده ها و برون داده ها به یک سنخ شناسی تحلیل دست می یابد. براساس نتایج این تحقیق شبکه های رسانه ای نوین به ویژه شبکه های اجتماعی موبایلی از عوامل اصلی طلاق عاطفی و  بحرانهای هویت فردی است.

گروه: رسانه