فرهنگ مدیریتی قرآن

قرآن اعجاز جاوید پیامبر اسلام(ص) در ابعاد مختلف ادبی، تشریعی، علمی و... است. در عصر حاضر ابعاد دیگری از قرآن مثل ابعاد اقتصادی و تربیتی مطرح شده و این مقاله ابعاد مدیریتی را مطرح می سازد.

مطالعه کامل

نقش نماز در سالم سازی محیط اداری

امروزه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به لحاظ شرعی و عقلی و هم از جنبه های اقتصادی یک ضرورت انکار ناپذیر در اقتصاد هر کشوری است و بدون مبارزه اصولی و بنیادین با این پدیده دستیابی به اقتصادی شکوفا وتوسعه یافته امکان پذیر نیست. اما باید به یاد داشت که مقابله با مفاسد، کاری دشوار و کاملاً تخصّصی بوده و نیازمند احاطه و درایت مسؤولان می باشد. این امر بسیار فراتر ازرسیدگی به چند پرونده فساد اقتصادی بوده، مستلزم اتخاذ راهکارهای حساب شده و ایجاد تدابیر لازم برای جلوگیری از بروزکلاه برداری و فساد در جامعه است.با انجام فرائض دینی از جمله نماز و امر به معروف و نهی از منکر می توان ایمان به خدا و روز آخرت را در میان افراد تقویت کرد و از ایجاد فساد در درون سازمانها و جامعه جلوگیری کرد.در این مقاله برآنیم که تأثیر نماز و امر به معروف و نهی از منکر را در کاهش اثرات فساد اداری بررسی نمائیم.

مطالعه کامل

ارزیابی تاثیر رسانه های نوین برارکان خانواده ( مطالعه موردی : شبکه های اجتماعی تلفن های هوشمند)

عصر حاضر، عصر ارتباطات موبایلی شاهد دگرگونی های فراوانی بوده است. درنوردیدن مرزهای جغرافیایی و تغییر فضای تکنولوژیک، زندگی روزمره بسیاری از افراد را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان خانواده به ویژه فرزندان به عنوان گروهی که عموما در پذیرش تکنولوژی های نوین پیش قدم بوده، بیشتر از سایر اقشار تحت تاثیر فضاهای مجازی دچار تغییر و دگرگونی گشته است. در مقاله حاضر چگونگی نقش رسانه های نوین به ویژه تلفن های همراه هوشمند در زندگی روزمره خانواده ها با بررسی چالش ها و فرصتها، نقش بانوان در نحوی استفاده و مدیریت صحیح تلفن همراه بررسی شده است. روش تحقیق ترکیبی از توصیفی – کتابخانه ای- کیفی است واز روش مصاحبه نیم ساخت یافته  به روش تحلیل تماتیک یا موضوعی ( تحلیل درون مایه )برای تحلیل داده های گردآوری شده استفاده گردیده است. این نوع تحلیل عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقراء تحلیلی که درآن محقق از طریق طبقه بندی داده ها و الگو یابی درون داده ها و برون داده ها به یک سنخ شناسی تحلیل دست می یابد. براساس نتایج این تحقیق شبکه های رسانه ای نوین به ویژه شبکه های اجتماعی موبایلی از عوامل اصلی طلاق عاطفی و  بحرانهای هویت فردی است.

مطالعه کامل